Make your own free website on Tripod.com

Genel SÖzler

*
Dört şey verilene dört şey harâm olmaz:
1-Duâya koyulan icâbetten,
2-tövbeye başarı ihsan edilen kabûlden,
3-istiğfara yöneltilen bağışlanmaktan,
4-şükretmeye fırsat ilhâm edilen, nîmetin ziyâde olmasından mahrûm kal-
maz.
Bunu da Allâh'ın Kitabı gerçeklemektedir. Yüce ve Ulu Allâh
buyurur ki: "
Dua edin, icâbet edeyim size." (XL, Mü'min, 60)
"
Kötülük eden, yahut nefsine zulümde bulunan, sonra istiğfar ederse
Allâh'a, Allâh'ı suçları örtücü ve inananlara acıyıcı olarak bulur
."
(IV,Nisâ';110)
Şükür hakkında da "
..şükrederseniz nîmeti çoğaltırım size"
buyurmuştur. (XIV, İbrâhim A.M, 7)
Tövbe hakkında da "
Tövbe, ancak bilgisizlikle kötülük edip sonra
hemen tövbe edenlerden kabûl edilir. Onlardır Allâh'ın, tövbelerini
kabûl ettiği kişiler ve, Allâh herşeyi bilir, hüküm ve hikmet
sâhibidir
" buyurmuştur. (IV, Nisâ', 17) yeni_iki.gif (372 bytes)

*
Halka istemediği, hoşlanmadığı şeyleri söyleyen kişi hakkında
halk da, bilmediği şeyleri söyler.yeni_iki.gif (372 bytes)

* İnsanın değeri, himmetincedir; gerçekliği, adamlığıncadır; erli-
ği, yaptığı kötülükten utancı kadardır; temizliği ve nâmusu da kıs-
kançlığı derecesindedir.yeni_iki.gif (372 bytes)

* Üst olmak, ihtiyâta riâyetle olur. İhtiyata riâyet, düşünüp ta-
şınmakla mümkündür, düşünüp taşınmak da sırları gizlemekle olur.yeni_iki.gif (372 bytes)

* Yüce kişinin, aç kalınca, aşağılık kişinin, karnı doyunca saldı-
rısından korkun.yeni_iki.gif (372 bytes)

* İhtiyacı olan şeyi elde edememek, ehli olmayandan istemekten
daha iyidir.yeni_iki.gif (372 bytes)

* Her sayılı şey biter; her beklenen gelip çatar.yeni_iki.gif (372 bytes)

* İki iş arasında ne kadar da uzaklık var; İş var ki, tadı gider, ve-
bâli kalır; iş var ki, zahmeti geçer, sevâbı kalır.yeni_iki.gif (372 bytes)

* Birbirine aykırı olarak çağrılan iki yolun biri, mutlaka sapık-
lık yoludur.yeni_iki.gif (372 bytes)

* İleri gidişin meyvası pişmanlıktır. İhtiyatın meyvası selâmet.yeni_iki.gif (372 bytes)

*
Korku ümitsizliğe eş olmuştur; utanç mahrumiyete. Fırsat
bulut gibi geçip gider; hayırlı fırsatları elde etmeye çalışın.
yeni_iki.gif (372 bytes)

*
Allâh'a râzı olmak ne güzel eş dosttur; bilgisiyse büyük bir mi-
ras. Edeplere riâyet, boyuna yenilenen elbisedir, düşünceyse saf
bir ayna. yeni_iki.gif (372 bytes)

*
Cimrilik ayıptır; korkaklık noksan. Yoksulluk, delil getirmede
aklı dilsiz eder; yokluğa düşen, şehrinde garib olur gider. Âciz kal-
mak âfettir; sabır yiğitlik. Çekinmek zenginliktir; sakınmak kalkan.yeni_iki.gif (372 bytes)

*
Akıldan daha faydalı mal, kendini beğenmekten daha korkunç yalnızlık, tedbir gibi akıl,
takvâ gibi kerem, güzel huy gibi eş dost, edep gibi miras, başarı gibi kılavuz, iyi
işlerde bulunmak gibi alış-veriş , sevap gibi kâr, şüpheli şeylerde durup çekinmek gibi
sakınmak, haramdan kaçınmak gibi zahitlik, düşünmek gibi bilgi, farzları yerine getirmek
gibi ibâdet, utanmak ve sabretmek gibi iman, gönül alçaklığı gibi soy sop, bilgi gibi
yücelik, hilim gibi üstünlük, danışmak gibi arka yoktur.

* Ölç, biç, sonra kes; düşün, taşın, sonra söyle; anla, bil, sonra yap.

* Ya söyleyen, irşâd eden bilgin ol, ya dinleyen, belleyen kesil;
üçüncüsü olmaktan sakın.

* Söyleyene bakma, söylenene bak.

A
melsiz sevap dileyen, yaysız ok atmaya kalkan kişiye benzer. 
Tevhid, Allah'ı vehmine göre tavsîf etmemek ( vasıflandırmamak ),
Adaletse Allah'ı hikmet ve adalete zıt şeylerle töhmetlememektir.
Şüphe de dört direk üstünde durur:
Batıl üzere savaşmak, korkmak, işkile düşmek, sapıklığa teslîm olmak.
Savaşmayı adet edinenin gecesi sabah olmaz,
Korkanın önündeki ardına düşer.
Şüphe yolunda yelip yortanı o şüphe, şeytanların ayakları altına atar:
dünya tehlikeleri yüzünden sapıklığa teslîm olansa dünyada da helak olur, ahirette de.

. İnsanlar, dünyalarını düzene sokmak içîn dinlerine ait bir şeyi terkettiler mi Allah onları ondan daha zararlı birşeye uğratır.

. Farzlara zarar veren Nafilelerle (Allaha) yakınlık olamaz.

. Sizi İslama öylesine birı nisbetle mensup sayayım ki, benden önce kimse böyle bir nisbeti söylememiştir:
İslam teslîm oluştur;
teslîm oluş yakiyndir; yakıyn gerçeklemektir; gerçeklemek ikrardır; ikrar emre uymaktır;
emre uymaksa o emirleri yerine getirmektir.

Yaradanın büyüklüğü, yaratılanı gözünde küçültür.

Namaz, her temiz kişinin Tanrı'ya yaklaşmasıdır.
Hac, her zayıfın savaşıdır.
Herşeyin
zekatı vardır; bedenin zekatı da oruçtur.
Kadının savaşıysa kocasıyle iyi geçinmesidir.